Notion aplikace.


Zdroj fotky: Mika BaumeisterWebapps

Picture source: https://unsplash.com/@mitchel3uo

🔗 Block Site — Website Blocker for Chrome

Doplněk, který je must have především v době zkouškového. Lze si vybrat mezi Work modem a Adult modem. V nastavení pak…


TalTech University

Šárka Chwastková

Student at Brno University of Technology, Czech Republic, frontend, webdesign 🐼 https://pandacode.cz | IG: @sarkaaa.ch

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store