Notion — vše organizovaně na jednom místě

Notion aplikace.
Prostředí Notion
Ukázka prostředí aplikace Notion.

Propojení s aplikacemi

Import z aplikací třetích stran.
Import z aplikací třetích stran.
Možnosti importu dat z aplikací třetích stran.

Free verze vs placená

Rozložení stránek

Rozložení stránek v Notion.
Rozložení stránek v Notion.
Možné způsoby rozvržení.

Mé využití

Závěr

Užitečné odkazy

Student at Brno University of Technology, Czech Republic, frontend, webdesign 🐼 https://pandacode.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store